28 Eylül Uluslararası Bilgi Edinme Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından 28 Eylül günü “Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü” olarak ilan edilmiş olup her yıl 28 Eylül tarihi “Uluslararası Bilgi Edinme Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bilgi edinme hakkı; katılımcı, hesap verebilir, saydam bir yönetim anlayışının önemli unsurlarındandır. Yönetimin hesap verebilirliğini ve şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanında, halkın Devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye çıkarmada da önemli bir rol oynamaktadır.

Bilgi edinme hakkı aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de ifade edildiği üzere ifade özgürlüğünün bütünleyici parçasıdır.

Bu bağlamda bilgi edinme hakkı Demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bilgi edinme hakkı, 09.10.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ile yasal zeminde güvenceye kavuşmuştur. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu Anayasa’nın 74 üncü maddesi değişikliği ile anayasal kavram olarak daha da güçlendirilmiş ve anayasal nitelik kazanmıştır.

Vatandaşlarımız tarafından yapılan itiraz başvurularını, Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, adalet, tarafsızlık ve eşitlik içinde kamu kurum ve kuruluşları karşısında vatandaşlarımızın haklarını gözeterek karara bağlayan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulumuzun (BEDK) yeni üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile 12 Kasım 2019 tarihinde seçilmiştir. Kurulumuz ilk toplantısını 4 Aralık 2019'da yaparak büyük bir şevkle görevine başlamış, çok kısa bir süre içinde hem Başbakanlık döneminden kalan birikmiş başvuruları hem de diğer itiraz başvurularını hızla karara bağlamıştır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulumuz (BEDK) bugün (28/09/2021) itibariyle 3405 adet başvuruyu karara bağlamıştır.

Bilgi edinme hakkının daha da güçlenmesi için çalışmalarımızın kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna saygılarımızla belirtiriz. Uluslararası Bilgi Edinme Hakkı Günümüz kutlu olsun. Sevgi ve saygılarımızla.

                                                                                                                                                               28 Eylül 2021


                                                                                             Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
                                                                                        Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı